ПСИХОТЕСТОВЕ ЗА ВОДАЧИ ЗА МПС

Автомобилни тестове за шофьори

Лицензирана психологическа лаборатория към МЦ „ДАР ПЛОВДИВ“ е оборудвана с най-новата апаратура за провеждане на психологически изследвания.

Психологическа лаборатория към „Медицински център ДАР” е лицензирана от Изпълнителна Агенция Автомобилна администрация. Притежава Разрешение № 0165/02.09.2021 г. за извършване на първо и второ психологическо изследване:

 • Психотест за шофьори на таксиметров автомобил.
 • Професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари.
 • Придобиване на правоспособност, след като е отнета шофьорската книжка, поради отнемане на контролните точки (чл. 157, ал.4 от ЗДвП).
 • Психологически изследвания по искане на работодатели.
 • При временно  отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ от ЗДвП.
 • За водачи, лишени от право за управление на МПС на основание чл. 174, ал. 2 от ЗДвП или на основание чл. 343 от Наказателния кодекс (за алкохол).
 • За дългосрочно пребиваващи чужденци в България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, когато по чл. 162, ал. 4 ЗДвП свидетелството се заменя с българско.

 

Лабораторията разполага с изцяло нова база по всички съвременни изисквания и притежават разрешение за извършване на първо и второ психологическо изследване № 0164/02.09.2021 г.

Психологическото изследване има за цел да установи наличието на качества, които са от значение и са предпоставка за безопасното управление на МПС. Изследването се извършва с писмени и апаратни психологически тестове, наблюдение и беседа.

Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност за съответната категория или професионална група.

Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в рамките на 12 месеца. При отрицателно заключение от първото явяване, изследваното лице има право на второ психологическо изследване в срок до шест месеца от първото явяване, в същата лаборатория.

При отрицателно заключение от второто изследване, лицето има право на трето, експертно изследване в Областните експертни психологически комисии в срок до шест месеца след второто изследване:

 • Областна експертна психологическа комисия към НМТБ „Цар Борис III – гр. София
 • Областна експертна психологическа комисия към МТБ – гр. Пловдив

При положително заключение от психологическото изследване, на лицето се издава удостоверение за психологическа годност, което важи три години от датата на неговото издаване.

Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност.

При съответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група заключението за психологическа годност е “Допуска се”.

При несъответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група заключението за психологическа годност е “Не се допуска”.

Записването за явяване на психологическо изследване се извършва минимум 24 часа преди провеждането му! Психологическите изследвания се извършват в лабораторията по предварително изготвен график!

При записването е необходимо да съобщите трите си имена, ЕГН и цел на явяването. Ако изследването е второ – и датата на първото явяване.

По време на провеждане на теста е необходимо да носите със себе си следните документи:

 • копие на лична карта и оригинал за справка;
 • копие на контролен талон;
 • копие на свидетелство за управление на МПС.

До психологическо изследване не се допускат лица, които:

 • не представят съответните документи;
 • са в нетрезво състояние;
 • се явят след започване на теста.

Допълнителни документи за водачи, лишени от правоуправление:

 • копие от Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред;
 • при отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството, от съдебното решение (ако има такова) и удостоверение от МВР за изтърпяно наказание;
 • чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес.

Валидността на психологическото изследване е 3 години.
Таксите могат да се заплащат на място.

НАРЕДБА № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания

С тази наредба се определят изискванията за психологическа годност и условията и редът за провеждане на психологическите изследвания на:

 1. кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1;
  2. лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от ЗДвП поради отнемане на контролните точки;
  3. водачите на таксиметров автомобил;
  4. водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
  5. лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква “а” ЗДвП; за когото видимо се установи, че не отговаря на медицинските или психологическите изисквания – до отпадане на основанието за това
  6. водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП. Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от една до три години и глоба
  7. (нова. – ДВ, бр. 36 от 2007 г.) водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК).
  8. (изм., бр. 41 от 2012 г.) чужденците, дългосрочно пребиваващи в България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които са издадени от държава, която не е членка на Европейския съюз, или от друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария и се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства
  9. председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Чл. 8. (1) (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При всяко постъпване на работа и при извършване на дейността като водач на таксиметрови автомобили или водач на автомобили за обществен превоз на пътници или товари, както и за председател на изпитна комисия, лицата представят удостоверение за психологическа годност.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2012 г.) Удостоверението за психологическа годност е валидно за срок три години от датата на неговото издаване с изключение на случаите в които се издава след навършване на 65-годишна възраст на лицето, и на случаите по чл. 1, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 7, в които удостоверението е валидно за срок една година
(4) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Лицата по ал. 1 подлежат на психологическо изследване на всеки три години след датата на издаване на предходното удостоверение за психологическа годност.
(5) При навършване на 65-годишна възраст водачите на таксиметрови автомобили и водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари е необходимо да притежават валидно удостоверение за психологическа годност.
(6) Водачите по ал. 5 подлежат на психологическо изследване на всяка една година след датата на издаване на предходното удостоверение за психологическа годност.

Закон за движение по пътищата

Чл. 178в. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.)
(5) Наказва се с глоба в размер 500 лв. водач, който извършва таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност.
(6) Когато нарушението по ал. 5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба или имуществена санкция в двоен размер

НАРЕДБА № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Чл. 31. При управление на таксиметров автомобил водачът е длъжен да носи:
8. (нова – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 12.12.2012 г.) удостоверение за психологическа годност.

НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Документи за извършване на специализиран превоз
Чл. 66. По време на работа водачът представя при поискване на контролните органи следните документи:
11. (нова – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 12.12.2012 г.) удостоверение за психологическа годност.
Документи за извършване на случаен превоз
Чл. 71. По време на работа водачът представя при поискване на контролните органи:
12. (нова – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 12.12.2012 г.) удостоверение за психологическа годност.

Документи за извършване на обществен превоз на товари

Чл. 89. По време на работа водачът задължително представя при поискване на контролните органи следните документи:
11. (нова – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 12.12.2012 г.) удостоверение за психологическа годност.

НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Чл. 19. При извършване на международен превоз на товари в превозното средство трябва да се намират следните документи:
7. (нова – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 12.12.2012 г.) удостоверението за психологическа годност на водача.
Чл. 44. (1) При извършване на превоз в автобуса трябва да се намират следните документи:
8. (нова – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 12.12.2012 г.) удостоверението за психологическа годност на водача.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕВОЗВАЧИТЕ И ВОДАЧИТЕ
Чл. 57. (изм. и доп., бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г.) (1) Лицето по чл. 2, ал. 1 допуска до управление на превозните средства за международни превози на пътници и товари само водачи, които са психологически годни

ЗАКОН за автомобилните превози

доп., бр. 60 от 07.08.2012 г., в сила от 07.08.2012 г
(2) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г.) Лицензираните превозвачи могат да осъществяват превоз на пътници и товари само с водачи, които отговарят на изискванията за минимална възраст, правоспособност за управление на моторни превозни средства от съответната категория и за психологическа годност, определени с наредбата по чл. 7, ал. 3

Чл. 96г. (Нов – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Който назначи на работа водач на лек таксиметров автомобил или водач на автомобил, с който се извършва обществен превоз на пътници или товари, без водачът да притежава валидно удостоверение за психологическа годност, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер 1000 лв.

Документи за извършване на обществен превоз
По време на работа водачът задължително представя при поискване на контролните органи следните документи:
(нова – ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 12.12.2012 г.) удостоверение за психологическа годност.

КОНТАКТИ

Адрес
гр. Пловдив
кв. Кючук париж
бул. “Александър Стамболийски”33
(зад Т-маркет)

Телефон
0885-845-478

Еmail
office@autopsychotest.com

Работно време
Понеделник – събота
09:00–18:00 ч.